Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Možnost žádat o dotaci ve výzvě "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy"

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 10. 12. 2015 výzvu nazvanou " Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Pro potřeby žádosti o tuto dotaci nabízí firma EDIP s.r.o.:
- zpracování auditu bezpečnosti pozemní komunikace
- sčítání intenzit dopravy

Kontakt: edip@edip.cz,+420 377 224 667, www.edip.cz

O podporu lze žádat do 29.4.2016

Podrobné informace:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 10. prosince 2015 18. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.
Výzva nazvaná "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy" je zaměřena na podporu projektů ve dvou hlavních aktivitách. V aktivitě "Bezpečnost dopravy" se jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. V rámci aktivity "Cyklodoprava" budou podpořeny projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí a provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-18-Podpora-bezpecnosti-dopravy-a-cyklodopravy


zpět na úvod

zpět na všechny aktuality